Timmerdorp Nesselande zet zich met haar activiteiten in voor een samenleving waar mensen gelukkig, betrokken en zinvol kunnen leven en waar iedereen naar eigen vermogen aan kan bijdragen. Bij onze activiteiten horen een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat.

Deze gedrags- en omgangsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

 

Organisatie  en vrijwilligers worden gewezen op de gehanteerde omgangsregels van het Timmerdorp Nresselande.

Organisatie  en vrijwilligers verklaren kennis genomen te hebben van de omgangsregels en conformeren zich hiernaar te handelen.

Ieder die zich aan de omgangsregels houdt, is welkom bij het Timmerdorp Nesselande.

 

Dit betekent dat men zich houdt aan de omgangsregels betreffende ongewenst gedrag zoals ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie.

 

Omgangsregels

 1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als in andere uitingen.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 

Agressie en geweld

 1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar.
 2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn deelnemers/collega’s
 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Discriminatie

 1. Ik ga met respect om met de ander.
 2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.